Այսպէս է ասում Տէրը. «Այսօր երկինքն ու երկիրը վկա եմ կանչում ձեր դեմ. կյանքն ու մահը, օրհնությունն ու անեծքը ձեր առաջ եմ դրել։ Կյա՛նքը ընտրիր, որ ապրես դու և քո սերունդը» (Օրենք 30:19)

Որ յանէից գոյացուցեր

Որ յանէից գոյացուցեր զքո զարարածս ի սկզբանէ. ի պատկեր Աստուածութեանդ քո ստեղծեր մարդ ի հողոյ. ժառանգելնմա զանապատում զկեանսն:
Իսկ պատրանօք բանսարկուին ի դրախտէն արտաքս անկեալ. ի յաւէժ կենդանութեանն մահառիթ պտղով մեռեալ. մերկացաւ զփառս անստուեր լուսոյն:
Այլ դու փրկիչ բարերար որ մարմնացար ի սուրբ կուսէն. եւ հեղմամբ արեանդ քո բարձեր զյանցանս նախաստեղծին. փրկելով զմեզ յանիծից նորա:
Որ ըստ պարտեաց նախահօրն յանձն առին յօժարութեամբ ըմպել զբաժակ չարչարանաց ընդ քեզ որդիքն Զեբեթեայ. շնորհեա մեզ տէր զբաժակ քո փրկութեան:
Ի միւս անգամ քո գալստեանն յորժամ գաս դատել զերկիր. ընդ նոսին դասաւորեա զմեզ ի փառս յաջակողմեանն. որով հանցուք քեզ զօրհնութիւն յանսպառ յաւիտենին:

Ավագ Երկուշաբթի օրվա Համբարձի շարականն է: