Այսպէս է ասում Տէրը. «Այն ամէնը, ինչ սուրբ է, պահեցէ՛ք սրբութեամբ եւ դուք պիտի սրբանաք. նրանք, ովքեր սովորեն այդ բաները, պաշտպանութիւն պիտի գտնեն:Արդ, ձգտեցէ՛ք հետեւել իմ խօսքերին, փափագեցէ՛ք եւ պիտի խրատուէք»(Իմաստ. Սողոմոնի 6:11-12)

Սբ․ Բարսեղ Կեսարացի․ Ամենօրյա աղոթքներ

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք քեզի, ով Տէր, մեր Աստուածը, որ քու ողորմութեամբդ մեզ առաջնորդեցիր ցերեկուան մեր գործերուն մէջ, եւ շնորհեցիր որ միասնաբար հասնինք գիշերային այս հանգիստին: Մշտապէս կ’աղաչենք, որ մեր անձերուն պահապան ըլլաս, եւ քու ողորմութեամբդ պահես եւ առաջնորդես մեզ քու բարի հանգիստիդ, որ քեզ սիրողներուն տալ խոստացար: Քեզի կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Քրիստոս՝ մեր Աստուածը, դուն՝ որ ընտրեցիր եւ ընդունեցիր երանելի քու վկաներդ, եւ զանոնք հաղորդակից դարձուցիր՝ կամաւոր քու չարչարանքներուդ: Արդ, քու քովդ մեզի բարեխօս կը դարձնենք՝ թէ՛ մեր երկրին եւ թէ՛ ամբողջ աշխարհի մէջ գտնուող սուրբերը, որպէսզի անոնց աղօթքովն ու բարեխօսութեամբը՝ խաղաղացնես մեր կեանքը, մեզ փրկելով տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներէն: Շնորհէ՛, Տէ՜ր, որ մենք ալ անոնց օրինակով ապրինք, եւ ուղղափառ դաւանութեա՛մբ կնքէ մեր վախճանը, որպէսզի յաւիտենական կեանքիդ յոյսը ունենանք: Որպէսզի մե՛նք ալ արժանի ըլլանք երկնային լուսեղէն բնակարանները մտնելու, եւ ժառանգելու աշխարհի սկիզբէն ի վեր քու սուրբերուդ համար պատարստուած արքայութիւնդ: Եւ անոնց հետ միասին գոհութեամբ փառաւորենք քեզ՝ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Ո՜վ գթած Հայր, բարեխնամ արարիչ բոլոր արարածներու, ընդունէ՛ Քու ծառաներուդ պաղատանքը այս երեկոյեան ժամուն, Դուն, որ առատաձեռն ես ամենուն հանդէպ, Քու բարի պարգեւներովդ ողորմէ, Տէր, ամբողջ աշխարհին Քու սուրբ եկեղեցիիդ. հիւանդներուն, խոստովանողներուն, ապաշխարողներուն եւ ննջեցեալներու հոգիներուն, որովհետեւ Դուն ամենակալ Տէր, գիտես մեր պէտքերը եւ կարիքները մեր խնդրածէն եւ հասկցածէն աւելի, եւ քեզի, Որդիիդ եւ ամենասուրբ Հոգիիդ հետ, կը վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Գիշեր ու ցերեկ եւ ամէն ժամ կ’աղաչենք քեզի եւ կը խնդրենք, մարդասէ՛ր Տէր: Լսէ՛ մեզ, ո՜վ Աստուած, մեր Փրկիչը. ականջդ մեզի խոնարհեցուր, որպէսզի զուր տեղ չյոգնինք. այլ՝ մեր ճիգը արդարութեան գործ եւ աստուածպաշտութեան պտուղ նկատէ: Ընդունէ՛ մեր աղօթքն ու երկրպագութիւնը, ո՜վ Տէր, եւ Քու ողորմութեամբդ հատուցանէ մեզի, առատապէս: Քու ամենազօր աջիդ հովանիին տակ ծածկէ մեզ, եւ Սուրբ Հոգիիդ զօրութեամբը զօրացուր մեզ, ո՜վ Տէր: Աչքի բիբի պէս պահէ մեզ, եւ Քու բարութիւնդ ցոյց տուր մեզի, որպէսզի Քու սուրբ անունդ գովուի եւ փառաբանուի: Որովհետեւ բոլոր արարածները մշտնջենաւոր փառաբանութեամբ Քու փառքդ կը հիւսեն բարձունքներուն մէջ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Բարերար Տէր, որ Քու մեծ գթութեամբդ յաւիտենական հանգիստը պատրաստեցիր առաքինութեամբ վաստակածներուն համար, եւ քաղցր հրաւէրով Քեզի կանչեցիր մեղքով ծանրաբեռնուածներն ու տառապողները: Շնորհէ՛, Տէր, որ մենք եւս անխռով խաղաղութեամբ անցընենք այս գիշերը, եւ մեղքերու ծանրութենէն յոգնածներս Քու ողորմութեամբդ հանգստացուր, եւ արժանի ըրէ մշտնջենաւոր հանգիստին, բոլոր սուրբերուն հետ միասին: Եւ տուր որ շնորհակալութիւն յայտնենք ու փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Օգնէ՛ մեզի, Տէ՜ր, օգնէ՛ մեզի, ո՜վ մեր փրկիչ Աստուածը, Քու մեծ անունիդ փառաւորութեան համար. Տէ՜ր, փրկէ՛ մեզ եւ քաւէ՛ մեր մեղքերը, Քու սուրբ անունիդ համար: Սուրբ եւ պատուական խաչիդ հովանիին տակ պարսպուած եւ խաղաղութեան մէջ պահէ Քեզի ապաւինած եւ Քեզի յուսացող ժողովուրդդ: Փրկէ՛ մեզ տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներէն: Արժանի ըրէ՛ որ գոհութեամբ փառաւորենք Քեզ, Հօրդ եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

 * * *

Արեւելքէն մինչեւ արեւմուտք՝ բոլորը կ’օրհնեն Քեզ, Տէ՜ր, որովհետեւ բարեգութ Թագաւոր ես, եւ ամբողջ տիեզերքը կը դաւանի Քու ահեղ անունդ: Քու բարեգթութեամբդ ընդունէ՛ մեր սաղմոսերգութիւնը, Քու պաշտպանութիւնդ ընծայէ մեզի՝ տկարներուս, Դուն՝ որ արդար ես, եւ թող փառաւորուի՛ ամենասուրբ անունդ: Իսկ մենք արժանի ըլլանք պատուիրանիդ մէջ մնալու, եւ օրհներգելու եւ փառաւորելու քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

 * * *

Պարգեւատու բարիքներու, եւ խաղաղութեան աղբիւր, Տէ՜ր, մեր Աստուածը. սատանայական բոլոր խռովութիւններէն խաղաղացո՛ւր մեր միտքն ու խորհուրդները, թէ՛ այս գիշեր եւ թէ՛ ամէն ժամանակ: Որպէսզի անցաւոր այս կեանքին մէջ Քեզմով առաջնորդուինք եւ հասնինք երկնային յաւիտենական թագաւորութեանդ, որ աշխարհի սկիզբէն իսկ պատրաստեցիր Քու սուրբերուդ համար. եւ անոնց հետ միասին շնորհակալութիւն յայտնելով փառաւորենք քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * * 

Կ’օրհնենք Քեզ, ո՜վ Տէր Աստուած մեր Փրկիչը, որ միշտ մեզի հետ ես եւ բնաւ չես լքեր անոնք՝ որոնք հաւատքով եւ ճշմարտութեամբ օգնութեան կը կանչեն Քեզ: Կ’աղաչենք եւ կը խնդրենք, Տէ՜ր, ճամբորդակի՛ց եղիր ծառաներուդ, Քու վերակացութեամբդ զանոնք խաղաղութեան մէջ պահելով. եւ Դո՛ւն առաջնորդէ մեզ, մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի միացածներս, որպէսզի խաղաղութեամբ եւ խնդութեամբ վերստին հասնինք մեր տուները: Անո՛ր կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենց: Ամէն:

 * * *

Շնորհակալութիւն յայտնենք Տիրոջ, որ իր ողորմութեամբը մեզ առաջնորդեց ցերեկուան մեր գործերուն մէջ, եւ շնորհեց որ միասնաբար գանք հասնինք գիշերային այս հանգիստին: Մշտապէս աղաչենք, որ մարդասէրն Աստուած պահապան ըլլայ մեր անձերուն, եւ իր ողորմութեամբը մեզ պահէ եւ առաջնորդէ ու հասցնէ իր բարի հանգիստին, որ զինք սիրողներուն տալ խոստացաւ ճշմարիտ Աստուածը՝ Յիսուս Քրիստոս, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Բոլորը խնամող Տէր, Քու սուրբ երկիւղդ պահապան դիր մեր աչքերուն՝ որ այլեւս անառակ ու ցանկացող աչքով չնայինք, մեր ականջներուն՝ որ ախորժ չզգանք չար խօսքեր լսելէ, մեր բերաններուն՝ որ ստութիւն չխօսինք, մեր սրտերուն՝ որ չարութիւն չխորհինք, մեր ձեռքերուն՝ որ անիրաւութիւն չգործենք, մեր ոտքերուն՝ որ անօրէնութեան ճամբաներէն չքալենք. այլ ուղղէ՛ ասոնց շարժումը, որպէսզի միշտ Քու պատուիրաններուդ համաձայն ըլլան՝ ամէն բանի մէջ. եւ ողորմէ՛ Քու արարածներուդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

* * *

Կ’աղաչենք Քեզի, անփոփոխելի՛ Տէր, ամենազօր եւ հզօր Հոգի, Քու քաղցր ցօղդ ղրկէ եւ մեր հոգիին, ազատ կամքին եւ զգայարանքներուն մէջ ներգործէ բազմապարգեւ ողորմութեանդ ամենալից շնորհքները: Հերկէ՛ մարմնեղէն կարծրացեալ մեր սրտին բանական անդաստանը, որպէսզի ի վիճակի ըլլանք հոգեւոր սերմիդ արգասիքը ընդունելու յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

 * * *

Սորվեցո՛ւր մեզի, ո՜վ Տէր, որ տեսնենք եւ օգտագործենք ծառայութեան ամէն պատեհութիւն. տանք՝ առանց փոխարժէքը հաշուելու, պայքարինք՝ առանց վիրաւորուելու, աշխատինք՝ առանց հանգիստ փնտռելու, ծառայենք՝ առանց վարձատրութիւն ակնկալելու. այն գիտակցութեամբ՝ թէ Քու կա՛մքդ է որ կը կատարենք: Ամէն:

Աղբյուր՝ Armenianorthodoxchurch.org