Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Աղոթք․ «Վերստին նորոգէ ամենազօր Սուրբ Հոգի»

Հայրաշնորհ պարգեւներէն դուն գերազանց պարգե՜ւդ մեծ, կենդանարար եւ ազատիչ, ամենազօր Սուրբ Հոգի, դուն` որ քու փառակիցիդ` մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի սուրբ Եկեղեցիին սրբարար աւազանէն մեզ վերստին ծնար իբրեւ Աստուծոյ որդիներ եւ արքայութեան ժառանգորդներ, գոհութեամբ կ’երկրպագենք քեզի եւ կ’աղաչենք, վերստին նորոգէ մեզ այդ կոչումին մէջ, եւ մեր մէջ վերստեղծէ՛ աստուածաստեղծ եւ անարատ մեր պատկերը, որ անզգոյշ վարքով աղարտեցինք ու եղծեցինք` Չարին հրապոյրներուն տեղի տալով: Սրբէ՛ մեր միտքը, ո՜վ Տէր, եւ աստուածային պատուիրաններու հնազանդութեան յորդորէ: Վերստին մեր մէջ արծարծէ այն երկնապարգեւ իմաստութիւնը, որ բոլոր յաւիտեաններէն առաջ մեզի տալ խոստացած էիր, որպէսզի այդ իմաստութեամբ ճշմարտապէս ճանչնանք Հայրը եւ Որդին եւ քեզ, եւ նոյն իմաստութեամբ մե՛նք փառաւորուինք, ու փառաւորենք ամենասուրբ Երրորդութիւնը, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: