Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով կռիւ է փնտռում բարեկամի դէմ, նա թակարդ է լարում իր ոտքերի համար։ Մեղաւոր մարդու համար խիստ որոգայթ կը լարուի, բայց արդարը պիտի լինի ուրախութեան եւ խնդութեան մէջ» (Առակներ 29:5-6)

Աղոթք․ «Վերստին նորոգէ ամենազօր Սուրբ Հոգի»

Հայրաշնորհ պարգեւներէն դուն գերազանց պարգե՜ւդ մեծ, կենդանարար եւ ազատիչ, ամենազօր Սուրբ Հոգի, դուն` որ քու փառակիցիդ` մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի սուրբ Եկեղեցիին սրբարար աւազանէն մեզ վերստին ծնար իբրեւ Աստուծոյ որդիներ եւ արքայութեան ժառանգորդներ, գոհութեամբ կ’երկրպագենք քեզի եւ կ’աղաչենք, վերստին նորոգէ մեզ այդ կոչումին մէջ, եւ մեր մէջ վերստեղծէ՛ աստուածաստեղծ եւ անարատ մեր պատկերը, որ անզգոյշ վարքով աղարտեցինք ու եղծեցինք` Չարին հրապոյրներուն տեղի տալով: Սրբէ՛ մեր միտքը, ո՜վ Տէր, եւ աստուածային պատուիրաններու հնազանդութեան յորդորէ: Վերստին մեր մէջ արծարծէ այն երկնապարգեւ իմաստութիւնը, որ բոլոր յաւիտեաններէն առաջ մեզի տալ խոստացած էիր, որպէսզի այդ իմաստութեամբ ճշմարտապէս ճանչնանք Հայրը եւ Որդին եւ քեզ, եւ նոյն իմաստութեամբ մե՛նք փառաւորուինք, ու փառաւորենք ամենասուրբ Երրորդութիւնը, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: