Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Թագաւոր փառաց

Թագաւոր փառաց քեզ սպասեսցուք պատրաստեալք արթնութեամբ ընդ առաջել որ գաս ի դատել զերկիր:
Անաղօտ վառեալ լապտերք հաւատոյ ընդ դասս իմաստուն կուսանացն. մտանել ի յառագաստ ընդ երկնաւոր փեսային:
Փութասցուք կանխեալ յառաջ քան զձայն Աստուածային բարբառոյն. զի մի մնասցուք արտաքս ըստ շիջման հինգ կուսանացն:

Ավագ Երկուշաբթի օրվա Ողորմյա շարականն է: Երգվում է նաև Ծաղկազարդի երեկոյան` Դռնբացեքի ժամանակ: