Այսպէս է ասում Տէրը. «Ամէն տղամարդ, երբ աղօթքի կանգնի կամ մարգարէանայ եւ գլուխը ծածկած պահի, անպատւում է իր գլուխը։ Եւ ամէն կին, երբ աղօթքի կանգնի կամ մարգարէանայ գլխաբաց, անպատւում է իր գլուխը» (Կորնթացիներ 11:4)

Աղոթք մարտիրոսաց, ճգնաւորաց եւ կուսանաց

Պսակիչ սրբոց, Քրիստոս, որ պսակես զսուրբս քո,
Եւ առնես զկամս երկիւղածաց քոց
Եւ նայիս սիրով եւ քաղցրութեամբ յարարածս քո:
Լուր մեզ յերկնից Ի սրբութենէ քումմէ,
Բարեխօսութեամբ Սուրբ Աստուածածնին,
Եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց,
Եւ սրբոյն Սարգսի զօրավարին, որոյ այսօր է յիշատակ:
Լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա,
Ներեա, քաւեա և թող զմեղս մեր:
Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել
ԶՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ,
Այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից.
Ամէն: