Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Աղոթք մարտիրոսաց, ճգնաւորաց եւ կուսանաց

Պսակիչ սրբոց, Քրիստոս, որ պսակես զսուրբս քո,
Եւ առնես զկամս երկիւղածաց քոց
Եւ նայիս սիրով եւ քաղցրութեամբ յարարածս քո:
Լուր մեզ յերկնից Ի սրբութենէ քումմէ,
Բարեխօսութեամբ Սուրբ Աստուածածնին,
Եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց,
Եւ սրբոյն Սարգսի զօրավարին, որոյ այսօր է յիշատակ:
Լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա,
Ներեա, քաւեա և թող զմեղս մեր:
Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել
ԶՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ,
Այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից.
Ամէն: