Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Հրեշտակ Տեառն

Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու, եւ յղացաւ ի Հոգւոյն Սրբոյ:
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ…

Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն, եղիցի ինձ ըստ բանի քում:
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ…

Եւ Բանն մարմին եղեւ, եւ բնակեաց ի մեզ:
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ…

- Աղաչեա՛ վասն մեր, Սուրբ Աստուածածին.
- Զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի:

Զշնորհս քո աղաչեմք, Տէ՛ր հե՛ղ ի միտս մեր զի որք հրեշտակին աւետեօք զմարդեղութիւնն Որդւոյ քո Քրիստոսի ծանեաք, ի ձեռն չարչարանաց եւ խաչի նորա ժամանեսցուք ի փառս յարութեան: Տերամբ Մերով Յիսուսիւ Քրիստոսիւ: Ամէն:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Աղբյուր՝ Hycatholic.ru