Այսպէս է ասում Տէրը. «Բայց զօրաւորների նկատմամբ աւելի խիստ քննութիւն պիտի լինի: Արդ, ձեզ են ուղղուած իմ խօսքերը, ո՛վ բռնակալներ, որպէսզի իմաստութիւն սովորէք եւ չսխալուէք» (Իմաստ. Սողոմոնի 6:9-10)

Հրեշտակ Տեառն

Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու, եւ յղացաւ ի Հոգւոյն Սրբոյ:
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ…

Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն, եղիցի ինձ ըստ բանի քում:
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ…

Եւ Բանն մարմին եղեւ, եւ բնակեաց ի մեզ:
Ողջո՛ւյն քեզ, Մարիամ…

- Աղաչեա՛ վասն մեր, Սուրբ Աստուածածին.
- Զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի:

Զշնորհս քո աղաչեմք, Տէ՛ր հե՛ղ ի միտս մեր զի որք հրեշտակին աւետեօք զմարդեղութիւնն Որդւոյ քո Քրիստոսի ծանեաք, ի ձեռն չարչարանաց եւ խաչի նորա ժամանեսցուք ի փառս յարութեան: Տերամբ Մերով Յիսուսիւ Քրիստոսիւ: Ամէն:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Աղբյուր՝ Hycatholic.ru