Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Պաղատանք առ ամենասուրբ Սիրտն Յիսուսի

Տէր, ողորմեա: Քրիստոս, ողորմեա: Յիսուս, լուր մեզ, Քրիստոս, անսա մեզ:
Հայր երկնաւոր Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Որդիդ փրկիչ աշխարհի Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Հոգիդ սուրբ Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Սուրբ Երրորդութիւն մի Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Սիրտ Յիսուսի, Որդւոյ Հօրն յաւիտենականի. «-»
Սիրտ Յիսուսի, կազմեալ ի Հոգւոյն Սրբոյ յարգանդի Կուսին Մարիամու. «-»
Սիրտ Յիսուսի, գոյացապէս միացեալ ընդ Բանին Աստուծոյ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, անբաւ Մեծվայելչութեան. «-»
Սիրտ Յիսուսի, Սուրբ Տաճար Աստուծոյ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, Տապանակ Բարձրելոյն. «-»
Սիրտ Յիսուսի, Տուն Աստուծոյ եւ Դուռն երկնից. «-»
Սիրտ Յիսուսի, բորբոքեալ հնոց սիրոյ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, ընդունարան արդարութեան եւ սիրոյ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, լի բարութեամբ եւ սիրով. «-»
Սիրտ Յիսուսի, անդունդ ամենայն առաքինութեանց. «-»
Սիրտ Յիսուսի, գերարժանի ամենայն գոհութեան. «-»
Սիրտ Յիսուսի, թագաւոր եւ կեդրոն ամենայն սրտից. «-»
Սիրտ Յիսուսի, յորում են ամենայն գանձք իմաստութեան եւ գիտութեան. «-»
Սիրտ Յիսուսի, յորում բնակի ամենայն լրութիւն Աստուածութեան. «-»
Սիրտ Յիսուսի, ընդ որ Հայր հաճեցաւ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, յորոյ մեք ամենեքին առաք ի լրութենէ անտի. «-»
Սիրտ Յիսուսի, անձկալիդ բլրոց յաւիտենականաց. «-»
Սիրտ Յիսուսի, երկնայնամիտ եւ բազումողորմ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, բաւական յամենեսին որք կարդան առ Քեզ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, աղբիւր կենաց եւ սրբութեան. «-»
Սիրտ Յիսուսի, քաւութիւն մեղաց մերոց. «-»
Սիրտ Յիսուսի, լցեալ նախատանօք. «-»
Սիրտ Յիսուսի, փշրեալ վասն մերոց անօրէնութեանց. «-»
Սիրտ Յիսուսի, լեալ հնազանդ մահու չափ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, ի խոր խոցեալ տիգաւ. «-»
Սիրտ Յիսուսի, աղբիւր ամենայն մխիթարութեան. «-»
Սիրտ Յիսուսի, կեանք մեր եւ յարութիւն. «-»
Սիրտ Յիսուսի, խաղաղութիւն մեր եւ հաշտութիւն. «-»
Սիրտ Յիսուսի, զոհ մեղաւորաց. «-»
Սիրտ Յիսուսի, փրկութիւն ի Քեզ յուսացելոց. «-»
Սիրտ Յիսուսի, յոյս ի քեզ ննջեցելոց. «-»
Սիրտ Յիսուսի, բերկրութիւն ամենայն սրբոց. «-»

Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի. Խնամեա ի մեզ, Տէր:
Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի. Անսա մեզ, Տէր:
Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի. ողորմեա՛ մեզ:
Յիսուս հեզ եւ խոնարհ սրտիւ. Արա զսիրտ մեր ըստ Սրտին քում:

ԱՂՕԹՔ
Ամենակարո՛ղ եւ յաւիտենակա՛ն Աստւած, նայէ՛ քու սիրելի Որդիիդ սրտին եւ այն գոհութիւններուն ու հատուցումներուն՝ զորս ան մատոյց քեզի, մեղաւորներուն անունով: Դուն՝ հաշտեցնելով անոնք որ քու ողորմութիւնդ կը հայցեն, թողութիւն շնորհէ՛ անոնց, շնորհիւ քու Որդիիդ, Յիսուս Քրիստոսի, որ կ՚ապրի ու կը թագաւորէ քեզի եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ՝ յաւիտենապէս. Ամէն:

Աղբյուր՝ Hycatholic.ru