Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Ե՛կ Արարիչ Սուրբ Հոգի

Ե՛կ, Սուրբ Հոգի, ստեղծող էից, յայց ել մտաց Քոց ծառայից, եւ վերնական շնորհօք Քո լի՛ց զՔո ստեղծեալ սիրտ բոլորից: Մըխիթարիչդ ամենայնի եւ Բարձրելոյն պարգեւ բարի, աղբիւ՛ր կենաց, հու՛ր կենդանի, սէր եւ օծումն իմանալի: Դու եօթնարփեան շընորհք վերին, մատն հայրական աջոյ ձեռին, Դու աւետիք Հօր բարձրելոյ, որ տաս բարբառըս բերանոյ: Վառեա՛ ըզլոյս ի զգայարանս, հե՛ղ ըզսիրոյ Քո զհոսանս, զտկարութիւն մարմնոյ մերոյ միշտ զօրութեամբ Քո ամրացո՛:

Ի բաց վանեա՛ զթշնամութիւն եւ պարգեւեա՛ զխաղաղութիւն, զի Քեւ յաւէտ առաջնորդեալ առ ի չարեաց լիցուք զերծեալ: Տու՛ր ճանաչել մեզ Քեւ ըզՀայր եւ զՄիածինն Իւր հաւասար, եւ յԵրկոցունց զՀոգիդ բխեալ յամենայն ժամ սերտ հաւատալ: Փառըք, պատիւ Հօ՛ր Աստուծոյ եւ Միածնի յարուցելոյ, Հոգւոյն Սրբոյ մխիթարչի, այժմ եւ յաւէտ անլռելի: Ամէն:

Ե՛կ Արարիչ ո՛վ Հոգի
(արեւմտահայերեն)

Ե՛կ Արարիչ ո՛վ Հոգի Քու հաւատացեալներուդ միտքերն այցելէ՛ եւ Քու ստեղծած սրտերը երկնային շնորհքով լեցու՛ր: Քեզ կոչած են Խորհրդատու, պարգեւ Գերագոյն Աստուծոյ, աղբիւր կենդանի, հուր, սէր եւ աննիւթական օծում: Դուն եօթնատուր Հոգին ես եւ հայրական ձեռքին մատ, Հօր խոստացած Հոգին ճշմարտութեան եւ ներշնչող մեր խօսքերուն: Լոյսդ հաղորդէ՛ մեր զգայարանքներուն, Սէրդ հոսեցու՛ր մեր սրտերուն, միշտ ամրացու՛ր Քու զօրութեամբ տկարութիւնը մեր մարմիններուն:

Մեզմէ հեռու վանէ՛ մեր թշնամին, խաղաղութիւնդ տու՛ր մեզի շուտով, Քու ուղղութեամբդ եւ խորհուրդովդ, հեռու մնանք փորձանքներէն: Տու՛ր որ Քեզմով Հայրը ճանչնանք եւ Որդիին ծանօթանանք եւ Երկուքէն բխող Հոգին, ըրէ որ յաւերժօրէն հաւատանք: Փառք ու պատիւ Հօր Աստուծոյ մեռեալներէն յարուցեալ Որդիին, եւ մխիթարիչ Սուրբ Հոգիին, յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Veni, creàtor Spìritus
Latin
Veni, creàtor Spìritus,
mentes tuòrum visita,
imple supérna gràtia,
quae tu creàsti péctora.
Qui dìceris Paràclitus,
donum Dei, Altìssimi,
fons vivus,ignis,càritas,
et spiritàlis ùnctio.
Tu septifòrmis mùnere,
dextrae Dei tu dìgitus,
tu rite promìssum Patris,
sermòne ditans gùttura.
Accénde lumen sénsibus:
infùnde amòrem còrdibus:
infìrma nostri còrporis
virtùte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lòngius,
pacémque dones pròtinus:
ductòre sic te praevio
vitémus omne nòxium.
Per te sciàmus da Patrem,
noscàmus atque Fìlium,
te utriùsque Spìritum
credàmus omni témpore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio,qui a mortuis
Surrexit, ac paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ