Այսպէս է ասում Տէրը. «Մի՛ ասայ, թէ՝ վրէժ պիտի առնեմ թշնամուց, այլ համբերութի՛ւն ունեցիր Տիրոջ հանդէպ, որ նա օգնական լինի քեզ» (Առակներ 20:22)

Մեծացուսցէ

Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր
եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով փրկչաւ իմով:
Այց արար ի վերայ խոնարհութեան աղախնոյ իւրոյ.
այսուհետեւ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:
Արար ընդ իս մեծամեծս հզօրն,
եւ սուրբ է անուն նորա:
Ողորմութիւն արար ազգաց յազգս երկիւղածաց իւրոց,
եւ արար զզօրութիւն բազկաւ իւրով:
Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց սրտից,
եւ քակեաց զհզօրս յաթոռոց:
Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից բարութեամբ,
եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս:
Պաշտպանեաց Իսրայէլի ծառայի իւրոյ՝
յիշելով զողորմութիւնս իւր:
Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր՝
ընդ Աբրահամու եւ զաւակի նորա յաւիտեան:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Աշխարհաբար արեւելահայերեն

Իմ անձը կը փառաւորի Տիրոջը,
եւ իմ հոգին ցնծաց իմ Փրկիչ Աստուծով,
որովհետեւ նա իր հայեացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհութեան վրայ:
Եւ ահա, այսուհետեւ բոլոր սերունդները ինձ երանի կը տան,
որովհետեւ ամենազօր Աստուած մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար,
եւ նրա անունը սուրբ է:
Նրա ողորմութիւնը սերնդից սերունդ իր երկիւղածների վրայ է:
Նա իր բազուկով զօրութիւն ի գործ դրեց,
ցրեց ամբարտաւաններին իրենց սրտի խորհուրդներով.
հզօրներին տապալեց իրենց աթոռներից
եւ բարձրացրեց խոնարհներին:
Քաղցածներին լիացրեց բարիքներով
եւ մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց:
Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային՝ Իսրայէլին, յիշելով իր ողորմութիւնները,
ինչպէս ասել էր մեր հայրերին՝
Աբրահամին եւ նրա սերնդին, յաւիտեան:

Աշխարհաբար արեւմտահայերեն

Անձս Տէրը կը փառաւորէ
եւ հոգիս կը ցնծայ իմ Աստուած փրկիչովս:
Որովհետեւ հայեցաւ Իր աղախնին խոնարհութեան,
այսուհետեւ բոլոր ազգերը ինծի երանի՛ պիտի տան:
Որովհետեւ Հզօրը ինծի մեծամեծ գործեր կատարեց,
մե՛ծ է Անոր անունը:
Իսկ Անոր ողորմութիւնը Իր երկիւղածներուն վրայ
կը տարածուի սերունդէ սերունդ:
Իր բազուկին զօրութեամբ մեծ գործեր կատարեց,
ամբարտաւան խորհուրդներով մարդիկը ցրուեց,
Հզօրները իրենց գահերէն վար առաւ
եւ խոնարհները բարձրացուց:
Քաղցածները բարիքներով լիացուց,
իսկ մեծատունները ձեռնունայն ճամբեց:
Իր ծառան Իսրայէլը պաշտպանեց՝
յիշելով Իր բարեգթութիւնը,
ինչպէս որ նախապէս խօսած էր մեր հայրերուն՝
Աբրահամին եւ անոր սերունդին, յաւիտեան:

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ