Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Մեսրոպ Մաշտոց․ Շարականներ

1. Տեր որ ի մեջ լերինն

Տէր որ ի մեջ լերինն ` աղբերացուցեր ըզջուրն ի վիմէն ...
Տէր ի սըրտէ իմմէ հան ինձ արտասուս ապաշխարութեան ...
Զի կեցից և ապաշխարութեամբ ապրեցայց. ի հանդերձեալ քոց դատաստանաց ...

2. Անկանիմ առաջի Քո

Անկանիմ Առաջի Քո եւ խնդրեմ զթողութիւն յանցանաց իմոց.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Աղաղակեմ որպէս մաքսաւորն. եւ հեղում զարտասուս իմ առաջի Քո որպէս պոռնիկն.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Յաներեւոյթ թշնամւոյն պարտեցայ, եւ ի գաղտնի նետից բանսարկուին վիրաւորեցայ,
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

3. Բազում են Քոյ գթութիւնքդ

Բազում են Քոյ գթութիւնքդ
Բազմամեղ անձին իմոյ
Ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Զի Քեզ անյիշաչար Տէր
Մեղայ չարին խաբմամբ
Ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Ի Քոյ ի միւս անգամ գալստեանն
Յորժամ գաս դատել զերկիր
Ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:

4. Յամենայն Ժամ

Յամենայն ժամ աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սուրբ արա զիս Տէր:
Յանցանաց իմոց զարհուրի սիրտ իմ, աղաչեմ զՔեզ թող ինձ Տէր:
Արտուասուաց իմոց մի լռեր Տէր, զի պանդուխտ եմ ես:

5. Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ:
Մըրըրկեալ ալիք թըշնամին ինձ յարուցանէ:
Նաւապետ բարի լեր անձին իմոյ ապաւէն:

6. Ողորմեա զիս, Աստւած

Ողորմեա ինձ, Աստուած՝ զի Քեզ միայնոյ մեղայ:
Առաւել լւա զիս ի տղմոյ յանցանաց, աղբիւր բժշկութեան
Եւ ողորմեա:
Յարենէ փրկեա՛ զիս, որ հոգւոց և մարմնոց ունիս իշխանութիւն,
Եւ ողորմեա:

7. Զղջման իմոյ զարտասուս անկանիմ առաջի քո

Զղջման իմոյ զարտասուս արկանեմ առաջի քո,
Քրիստոս, թո՛ղ ինձ զմեղս իմ որպէս երբեմն պոռնիկին,
Որ միայնդ ես բազմագութ:
Անկանիմ առաջի քո, Քրիստոս, որ հովիւդ ես բանաւոր հօտի,
Խնդրեա և զիս, զմոլորեալս, միայնդ ես բազմագութ:
Զմեղս իմ ցուցից քեզ, Քրիստոս, որ բժիշկդ ես հոգւոց և տէր կենաց,
Բժշկեա և զիմ զհիւանդութիւնս, որ միայնդ ես բազմագութ:

Մեսրոպ Մաշտոց (5-րդ դար) - ապաշխարության 7 շարական
«Նարեկ» արական երգչախումբ
Խմբավար՝ Մկրտիչ Մկրտչյան
Մենակատարներ՝ Վարուժան Մարգարյան, Սուրեն Զուրաբյան