Այսպէս է ասում Տէրը. «մի՛ զարհուրէք նրանցից, որ մարմինն են սպանում եւ դրանից յետոյ աւելի բան անել չեն կարող, 5 այլ ցոյց կտամ ձեզ, թէ ումից պէտք է վախենաք: Վախեցէ՛ք Նրանից, ով սպանելուց յետոյ գեհեն նետելու իշխանութիւն ունի» (Ղուկասի 12:4)

Ի քէն հայցեմք

Ի քէն հայցեմք Հայր գթութեանց եւ Աստուած մխիթարութեանց. ի տխրական գիշերային մերձեալ ժամուս, մխիթարեա զմեզ ի տրտմութեանց մեղաց, եւ շնորհեա զուրախութիւն գործովք արդարութեան. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:

Ըստ քաղցրագոյն աստուածային քո հրամանի կոչման Որդի Աստուծոյ. եկեալ եմք առաջի քո յերեկոյիս աշխատեալք եւ ծանրաբեռնեալք. թեթեւացո ի ծանրութեանց մեղաց զանձինս, եւ զօրացո բառնալ կամաւ զքաղցր լուծ քոց պատուիրանաց. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:

Պաղատիմք առ քեզ հոգւով ի հանգստեան հասեալ ժամուս, մարդասէր Հոգի Աստուծոյ. յորժամ նորոգես զերեսս երկրի եւ վերստին ստանաս զոգիս մարդկան, նորափետուր զարդարեա զննջեցեալսն մեր զծնեալսն ի քէն սուրբ աւազանաւն. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:

Զկենդանագիր անարատ ծնողի քո արկանեմք առաջի անոխակալ տէրութեանդ քո. յորժամ գաս փառօք Հօր դատել զթշնամին խաչի քո. ներեա յանցանաց մերոց բարեխօսութեամբ մօր քո եւ կուսի. աղաչեմք զքեզ Տէր պահպանեա զմեզ ընդ հովանեաւ խաչի քո սուրբ:

Հաղորդս արա եւ զմեզ Տէր, ընդ սրբոց քոց առաքելոցն, որք արժանի եղեն տեսանել զքեզ ի յարութեան քո. արժանաւորեա Տէր տեսանել զքեզ ի միւսանգամ քո գալստեանն. օրհնութիւն առաքողին ի բարձունս:

Ի նստիլ քո յատենի դատաւոր ահեղ. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին յիշեա զննջեցեալսն մեր, յորժամ գայցես անճառ փառօք. քանզի քո են փառք յաւիտեանս. ամէն: