Այսպէս է ասում Տէրը. «Վշտակի՛ց եղիր Քրիստոս Յիսուսի տառապանքներին որպէս նրա բարի զինուորը։ Ոչ ոք, զինուոր դառնալով, չի զբաղուի աշխարհիկ կեանքի գործերով, որպէսզի զօրավարին հաճելի լինի։ Եւ եթէ մէկը մրցամարտիկ է, պսակ չի ստանայ, եթէ ըստ օրէնքի չմարտնչի» (Տիմոթեոս 2:3-5)

Ներսես Շնորհալի․ Առաւօտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ, արեգակն արդար, առ իս լոյս ծագեայ:
Բխումն ի Հօրէ, բխեա ի հոգւույս, բան քեզ ի հաճոյս:
Գանձդ ողորմութեան, գանձիդ ծածկելոյ, գտող զիս արա:
Դուռն ողորմութեան, դավանողիս բաց, դասեցո վերնոցն:
Երրեակ միութիւն, եղելոց խնամող և ինձ ողորմեա:
Զարթիր, Տէր, յօգնել, զարթո ըզթմրեալս, զուարթնոց նմանիլ:
Էդ հայր անսկիզբն, էակից որդի, է միշտ սուրբ հոգի:
Ընկալ զիս գթած, ընկալ ողորմած, ընկալ մարդասէր:
Թագաւոր փառաց, թողութեանց տւող, թող ինձ ըզհանցանս:
Ժողովող բարեաց, ժողովեա և զիս, ժողովս անդրանկաց:
Ի քէն Տէր հայցեմ, ի մարդասիրէդ, ինձ բժշկութիւն:
Լեր կեանք մեռելոյս, լոյս խավարելոյս, լուծանող ցավոյս:
Խորհրդոց գիտող, խաւարիս շնորհեա, խորհուրդ լուսաւոր:
Ծնունդ Հոր ծոցոյ, ծածկելոյս ստուերաւ, ծագեայ լոյս փառաց:
Կենարար փրկիչ, կեցո ըզմեռեալս, կանգնեա զգլորեալս:
Հաստեա հաւատո, հաստատեա հուսով, հիմնեցո սիրով:
Ձայնիւս աղաչեմ, ձեռօքս պաղատիմ, ձիր բարեաց շնորհեա:
Ղամբարամբ լուսոյ, ղեկավար ճարտար, զօղեալս ամրացո:
Ճառագայթ փառաց, ճանապարհ ինձ ցոյց, ճեպել ի յերկինս:
Միածինդ Հօր, մոյծ զիս յառագաստ, մաքուր հարսանեացդ:
Յորժամ գաս փառօք, յահագին աւուրն, հիշեա զիս Քրիստոս:
Նորոգող հնութեանց, նորոգեա և զիս, նորոգ զարդարեա:
Շնորհատու բարեաց, շնորհեա զքաւութիւն, շնորհեա զթողութիւն:
Ուրախացո Տէր, ոգւոյս փրկութեամբ, ոյր վասն եմ ի սուգ:
Չար մշակողին, չար սերմանց նորին, չորացո զպտուղն:
Պարգևիչ բարեաց, պարգեւեա իմոց, պարտեացս թողութիւն:
Ջուր շնորհեա աչացս, ջերմ հեղուլ զարտօսր, ջնջել ըզհանցանս:
Ռետինդ քաղցու, ռամ հոգւոյս արբո, ռահ ցոյո ինձ լուսոյ:
Սեր անուն Յիսուս, սիրով քո ճմլեա, սիրտ իմ քարեղեն:
Վասն գթութեան, վասն ողորմութեան, վերստին կեցո:
Տենչալւոյդ տեսլեամբ, տուր ինձ յագենալ, Տեր Յիսուս Քրիստոս:
Րաբունդ երկնաւոր, րոտեա զաշակերտս, րաժից երկնայնոց:
Ցող արեան Քո, Տեր, զօղեա ի հոգիս, ցնծասցէ անձն իմ:
Իիւծեալս մեղօք, ւիւծեալ աղաչեմ, ւիւսել ինչ բարիս:
Փրկիչ բոլորից, փութա զիս փրկել, փորձութեանց մեղաց:
Քաւիչ յանցանաց, քաւեա զօրհնաբանս, Քեզ երգել ըզփառս:

Աստուածածնին բարեխօսութեամբ, յիշեա, Տէր, և ողորմեա: