Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ այս պատուիրաններից, փոքրերից անգամ, մի բան ջնջի եւ մարդկանց այդպէս ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ փոքր պիտի համարուի. իսկ ով կատարի եւ ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ նա մեծ պիտի համարուի» (Մատթեոս 5:19)

Շատ պարզ ա­սում եմ` վա­խե­ցեք դա­ժան հա­տու­ցու­մից

Խա­չա­տուր Ա­բո­վյա­նի ան­վան հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նում ո­րո­շա­կի նպա­տակ ու­նե­ցող թեր­թիկ­ներ և Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կատ­վա­կան գր­քույկ­ներ բա­ժա­նե­լու մի­ջո­ցով քա­րոզ­չու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­վում հօ­գուտ այ­լա­սեր­ված­նե­րի հա­մար գործ­նա­կա­նում լայն ի­րա­վունք­ներ ա­պա­հո­վող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի ու դրա վա­վե­րաց­ման հա­մար նպաս­տա­վոր հան­րա­յին կար­ծի­քի ձևա­վոր­ման:

Ար­տա­քուստ ան­մեղ ան­վա­նում ու­նե­ցող («Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի կոն­վեն­ցիան կա­նանց նկատ­մամբ բռ­նու­թյան և ըն­տա­նե­կան բռ­նու­թյան կան­խար­գել­ման ու դրա դեմ պայ­քա­րի մա­սին») Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի այլ վտանգ­նե­րի մա­սին դեռ չն­շե­լով, ևս մեկ ան­գամ ըն­դգ­ծեմ. կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րա­ցու­մից, ըն­դու­նու­մից հե­տո Հա­յաս­տա­նը պար­տա­վոր­ված լի­նե­լով ըն­դու­նե­լու խտ­րա­կա­նու­թյան դեմ պայ­քա­րի մա­սին օ­րենք և ըն­դու­նե­լով այն, հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լու, որ ԼԳԲՏ-նե­րը (լես­բու­հի­նե­րը, գե­յե­րը, բի­սեք­սուալ­նե­րը, տրանս­վես­տիտ­նե­րը) կա­րո­ղա­նան Հա­յաս­տա­նում ե­րե­խա որ­դեգ­րել, ին­չը նշա­նա­կում է խե­ղել նրանց հո­գեաշ­խար­հը, հո­գե­պես և հոգևոր ա­ռու­մով, բա­ցառ­ված չէ նաև մարմ­նա­պես պղ­ծել նրանց: Հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լու նաև, որ, օ­րի­նակ, տրանս­գեն­դեր­ներն աշ­խա­տեն ե­րե­խա­նե­րի դաս­տիա­րակ­չա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում, զբաղ­վեն մա­տաղ սերն­դի «դաս­տիա­րա­կու­թյամբ»…

Ա­վե­լին, այ­լա­սեր­ված­նե­րը կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րա­ցու­մից և հի­շյալ օ­րեն­քի ըն­դու­նու­մից հե­տո մեր երկ­րում միան­գա­մայն լե­գալ կեր­պով և ան­կաշ­կանդ կա­րո­ղա­նա­լու են կազ­մա­կեր­պել-անց­կաց­նել ի­րենց գեյ-շքերթ­նե­րը, այդ թվում նաև` Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կում, այ­սինքն` Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քի սր­տում, որ­տեղ ան­ցյալ տար­վա գար­նա­նը հա­վաք­վել էին «թավ­շյա հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը»… Կա­րո­ղա­նա­լու են ա­նար­գել, ա­զա­տո­րեն հան­դես գալ այ­լա­սեր­ման քա­րոզ­չու­թյամբ (այն տգետ­նե­րը, ով­քեր կար­ծում են, թե դա ի­րենց կամ ի­րենց ե­րե­խա­նե­րի վրա չի ազ­դե­լու, թող ծա­նո­թա­նան, թե ինչ բան են Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հանն ու 25-րդ կադ­րը), այդ թվում նաև` հե­ռուս­տա­տե­սու­թյամբ, ռա­դիո­յով, մա­մու­լով, օ­րի­նակ, ի­րար փա­թաթ­ված եր­կու լես­բու­հի կամ տղա­մարդ պատ­կե­րող մե­ծա­դիր փո­ղո­ցա­յին գո­վազ­դա­յին վա­հա­նակ­նե­րով (բա­ներ­նե­րով) սո­ցիա­լա­կան, իսկ, ըստ էու­թյան, հա­կա­սո­ցիա­լա­կան գո­վազդ ի­րա­կա­նաց­նե­լով և այլ կերպ:

Ան­շուշտ, դժ­վար է պատ­կե­րաց­նել, որ հի­շյալ թեր­թիկ­ներն ու գր­քույկ­նե­րը բա­ժան­վել են ա­ռանց հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տոր Ռու­բեն Միր­զա­խա­նյա­նի գի­տու­թյան ու թույ­լտ­վու­թյան, իսկ ե­թե դա այդ­պես չէ, ա­պա սպա­սում ենք ռեկ­տո­րի կող­մից շու­տա­փույթ հերք­ման, ինչ­պես նաև հա­մալ­սա­րա­նում նշ­ված թեր­թիկ­նե­րը տա­րա­ծե­լու ար­գել­քին ու, հօ­գուտ կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման քա­րոզ­չու­թյան դա­դա­րեց­ման, ե­թե, ի­հար­կե, այն շա­րու­նակ­վում է այլ ֆա­կուլ­տետ­նե­րում ու կուր­սե­րում:

Հա­մալ­սա­րա­նում թեր­թիկ­նե­րի ու գր­քույկ­նե­րի տա­րած­ման վե­րա­բե­րյալ մեր ու­նե­ցած վե­րոն­շյալ տե­ղե­կու­թյու­նը հաս­տա­տեց «Ֆեյս­բու­քի» օգ­տա­տեր Վա­հե Գրի­գո­րյա­նը հոկ­տեմ­բե­րի 7-ի ուշ ե­րե­կո­յան կա­տար­ված հետևյալ գրառ­մամբ.

«Հար­գե­լի քա­ղա­քա­ցի­ներ, ինձ են դի­մել ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի մի խումբ ու­սա­նող­ներ և հայտ­նել, որ ռեկ­տո­րի թույ­լտ­վու­թյամբ և դե­կա­նի ան­մի­ջա­կան վե­րահս­կո­ղու­թյամբ Երևա­նի Խա­չա­տուր Ա­բո­վյա­նի ան­վան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նում ի­րենց բա­ժան­վել են ինչ-որ թեստ-թեր­թիկ­ներ «ա­ջակ­ցենք Ստամ­բու­լյան Կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը» գրու­թյամբ, որ­տեղ ներ­կա­յաց­ված են ա­պա­կողմ­նո­րո­շող հար­ցեր, ին­չի մի­ջո­ցով փորձ է ար­վում ցույց տալ, թե հան­րու­թյու­նը և ե­րի­տա­սար­դու­թյու­նը կողմ է այդ հան­ցա­վոր, ազ­գա­յի­նի դեմ ու ԼԳԲՏ քա­րոզ ի­րա­կա­նաց­նող կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը:

Հատ­կան­շա­կան է, որ այդ ախ­տով տա­ռա­պող­նե­րը ար­դեն չեն խոր­շում բա­ցա­հայտ ա­սե­լուց, որ ի­րենց կոն­վեն­ցիան ի­րոք ուղղ­ված է ե­րե­խա­նե­րի ու կա­նանց ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան քո­ղի տակ ԼԳԲՏ ան­ձանց ի­րա­վունք­նե­րի ընդ­լայն­մա­նը:

Ե­թե ո­րոշ շր­ջա­նակ­ներ և կար­ճա­միտ ու­ղեղ­նե­րի երբևէ չաշ­խա­տած ծալ­քեր դեռ չեն ըն­կա­լել, որ Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան չի վա­վե­րաց­վե­լու, ու­րեմն ստիպ­ված կլի­նենք հա­տուկ բա­ցատ­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ տա­նել այդ ուղ­ղու­թյամբ:

Բո­լոր ա­պա­ցույց­նե­րը, նա­մակ­նե­րը և այլ անհ­րա­ժեշ­տը կտե­ղադ­րեմ մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րում:

Սպա­սում եմ սրա հետ կապ­ված պաշ­տո­նա­կան պար­զա­բան­ման:

Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան չի վա­վե­րաց­վե­լու:

Թույլ չենք տա։

Ցտե­սու­թյուն»:

Ո՞ր դե­կա­նի, այս պա­հին դեռ չգի­տենք, բայց կփոր­ձենք պար­զել: Այժմ, սա­կայն, ար­դեն պարզ է, որ ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նում թի­րա­խա­վո­րե­լով ե­րի­տա­սար­դու­թյան ան­տե­ղյակ հատ­վա­ծին, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վե­րա­բե­րյալ կեղ­ծիք է տա­րած­վում: Դրա հա­մար օգ­տա­գործ­վում է հին մե­թո­դը` ներ­կա­յաց­նե­լով այն իբրև կա­նանց նկատ­մամբ բռ­նու­թյան դեմ ուղղ­ված փաս­տա­թուղթ, թաքց­նե­լով կոն­վեն­ցիա­յի էու­թյունն ու բուն նպա­տա­կը, մա­սամբ էլ կոն­վեն­ցիա­յի վե­րա­բե­րյալ ան­ձանց գեն­դե­րա­յին ինք­նու­թյան ու սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման մա­սով կի­սաճշ­մար­տու­թյուն­ներ (կեղ­ծի­քի ա­մե­նա­նուրբ ու նենգ տե­սա­կը) ներ­կա­յաց­նե­լով:

Ըստ հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րից մե­կի հայտ­նած տե­ղե­կու­թյան, ու­սա­նող­նե­րը ստո­րագ­րել են մի փաս­տա­թուղթ, ո­րով ի­րենց հա­մա­ձայ­նու­թյունն են հայտ­նել մաս­նակ­ցե­լու ա­նա­նուն հարց­մա­նը` հե­տա­գա հե­տա­զո­տու­թյուն կա­տա­րե­լու նպա­տա­կով: Չեն ման­րա­մաս­նել, ա­սել են` «թե­զի հա­մար է»: ՈՒ­սա­նող­նե­րը ստո­րագ­րել են այդ փաս­տա­թուղ­թը, հե­տո նրանց տվել են մի թղթա­պա­նակ, ո­րը ման­րա­մասն ու­սում­նա­սի­րե­լուց հե­տո ու­սա­նող­նե­րից ո­մանք հաս­կա­ցել են, որ նպաս­տում են կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը: Բե­մում փոք­րիկ բե­մադ­րու­թյուն է ե­ղել` բա­վա­կան սր­տա­ռուչ ու հուզ­մուն­քով լի, ո­րից հե­տո թեր­թիկ­ներ են բա­ժան­վել ու­սա­նող­նե­րին, ո­րոնք պետք է լրաց­նեին դրանք` ըն­տա­նե­կան բռ­նու­թյան հետ կապ­ված:

Բա­ժան­վող հար­ցա­թեր­թիկ­նե­րում ու­սա­նող­նե­րը պետք է լրաց­նեին ու լրաց­րել են ի­րենց տա­րի­քը, բնա­կու­թյան վայ­րը (Երևան, այլ քա­ղա­քա­յին բնա­կա­վայր, գյու­ղա­կան բնա­կա­վայր…), ֆա­կուլ­տե­տը, կուր­սը, ա­մուս­նա­կան կար­գա­վի­ճա­կը, ինչ­պես նաև պա­տաս­խա­նեին (պա­տաս­խա­նել են) շե­ղող ու մո­լո­րեց­նող մի շարք հար­ցե­րի: Հա­մալ­սա­րա­նում բա­ժան­ված այլ թեր­թիկ­նե­րով ներ­կա­յաց­նե­լով կի­սաճշ­մար­տու­թյու­նը, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի փաս­տա­ցի գո­վազդն է ի­րա­կա­նաց­վել: Կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը թես­տը կրկ­նել են 2-րդ ան­գամ (հե­տաքր­քիր է` ին­չո՞ւ, երևի ա­ռա­ջի­նի ար­դյունք­նե­րը չեն գո­հաց­րել…) և ու­սա­նող­նե­րին ա­սել, որ էս­սե գրեն, վեր­ջին­ներս մի ակ­նարկ են գրել: Այս տե­ղե­կատ­վու­թյան հե­ղի­նակ ու­սա­նո­ղին մտա­հո­գում է, որ ին­քը չգի­տակց­ված կամ հու­զա­կան վի­ճա­կում (հի­շյալ բե­մադ­րու­թյան ար­դյուն­քում) ստո­րագ­րել է և չգի­տե` կո՞ղմ, թե՞ դեմ դիր­քո­րո­շում է հայտ­նել, ո­րով­հետև հս­տակ ո­չինչ չի ե­ղել, հարց­ման կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը միայն շա­րու­նակ կրկ­նել են, որ ռեկ­տո­րի, դե­կա­նի թույ­լտ­վու­թյու­նը և ա­ջակ­ցու­թյունն ու­նեն, և որ ա­մեն բան ար­վում է միայն գի­տա­փոր­ձի և հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի հա­մար: Ա­հա նաև հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նո­ղու­հի­նե­րից մե­կի` Տա­թև Թով­մա­սյա­նի ֆեյս­բու­քյան գրա­ռու­մը ման­կա­վար­ժա­կա­նում կա­տար­վա­ծի առն­չու­թյամբ.

«Իսկ այ­սօր ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նում ռեկ­տո­րի մա­կար­դա­կով, դե­կա­նա­տի հս­կո­ղու­թյամբ, բա­նից ան­տե­ղյակ, պար­տա­դիր կեր­պով ա­պա­հո­վե­ցին մեր մաս­նակ­ցու­թյու­նը, վերց­րին մեր ստո­րագ­րու­թյուն­նե­րը, տվե­ցին թես­տեր, որ­տեղ հար­ցե­րը ա­պա­կողմ­նո­րո­շող էին և ինչ­պես էլ պա­տաս­խա­նեիր, միևնույն է, ի շահ նրանց էր լի­նե­լու, ցու­ցադ­րե­ցին մի ներ­կա­յա­ցում, որ­տեղ բա­վա­կան սր­տաճմ­լիկ կեր­պով ներ­կա­յաց­րին բռ­նու­թյան, թմ­րա­մո­լու­թյան, տրանս­գեն­դեր­նե­րի և այլ­նի մա­սին։ Շատ հզոր ու­ժով ազ­դե­ցին ան­տե­ղյակ մաս­սա­յի վրա, իսկ ինչ կա­նի չտե­ղե­կաց­ված մար­դը, բնա­կան է՝ պետք է դեմ լի­նի բռ­նու­թյա­նը։ Հա­րյու­րից ա­վե­լի մաս­նակ­ցից միայն տասն էին տե­ղյակ, բայց ի՞նչ տո­կոս կկազ­մի այդ փոք­րիկ բոյ­կո­տը. նրանց ընդ­հան­րաց­ված ար­դյունքն է պետք, ո­րը կօգ­տա­գոր­ծեն ի­րենց հար­մար»։

Զգու­շաց­նում եմ ման­կա­վար­ժա­կա­նի ստա­հակ­նե­րին. ե­թե այս հա­յու­հու խի­զախ գրառ­ման հա­մար նրա դեմ ինչ-որ հե­տապն­դում­ներ սկս­վե­ցին, ան­ձամբ ինձ հետ եք գործ ու­նե­նա­լու… Ո­մանք երևի լսել են, որ Բել­գիա­յում միա­սեռ զույ­գե­րի հա­մար միան­գա­մայն լե­գալ կեր­պով ե­րե­խա­նե­րի տո­նա­վա­ճառ (https://www.face­book.com/ntvoffi­cial/vi­de­os/444034749567221/UzpfSTEwM­DAw­MzAwNzEyNjk2ODoyMjc0MD­UwOTY2MDM4NDUy/ ) է կազ­մա­կերպ­վել ու կա­յա­ցել, որ­տեղ պղծ­ված զույ­գե­րը, տրանս­գեն­դեր­նե­րը կա­րո­ղա­ցել են սու­րո­գատ մայ­րե­րից ի­րենց հա­մար ե­րե­խա գնել։ Սա՞ եք ու­զում, այ գեն­դե­րիստ­ներ և եվ­րո­պո­լիտ­ներ, Եվ­րո­պա­յի թավ­շյա սա­տա­նիս­տա­կան բար­քե՞րն եք ու­զում տես­նել Հա­յաս­տա­նում, Աստ­ծո սուրբ հո­ղը, որ­տեղ Աստ­ված ա­ռա­ջին մարդ­կանց ա­րա­րեց, և որ­տեղ ի­ջավ ջր­հե­ղե­ղից փրկ­ված Նո­յը, պղծ­վա՞ծ եք ու­զում տես­նել…

Ձեր ծոծ­րա՛­կը կտես­նեք, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րա­ցումն ու դա չե՛ք տես­նի, Հա­յաս­տա­նը Սո­դոմ ու Գո­մոր չի՛ դառ­նա, շատ պարզ ա­սում եմ ձեզ` վա­խե­ցեք դա­ժան հա­տու­ցու­մից: Իսկ թե Հա­յոց եր­կիրն ի­րար խառն­վեց Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման պատ­ճա­ռով, թե ներ­քին բա­խում­ներ ե­ղան, ո­րից կա­րող է Ադր­բե­ջանն օգտ­վել, վա՜յ ձեզ…

Ա­սում են` չկա չա­րիք ա­ռանց բա­րի­քի: Թերևս ոչ բո­լոր դեպ­քե­րում է դա այդ­պես, բայց այս դեպ­քում, կար­ծում եմ, հենց այդ­պես է, քա­նի որ ո­մանք ինք­նա­բա­ցա­հայտ­վում են: Պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն ան­խու­սա­փե­լի է լի­նե­լու: Այս հոդ­վա­ծում չեմ անդ­րա­դառ­նա հա­մալ­սա­րա­նում շատ բարձր պաշ­տոն զբա­ղեց­նող­նե­րից մե­կի սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­մա­նը (կար­ծում եմ, հա­մալ­սա­րա­նում ու հա­մալ­սա­րա­նից դուրս քչե­րը չէ, որ գի­տեն այդ մա­սին), բայց ե­թե ո­մանք հա­մա­պա­տաս­խան հետևու­թյուն­ներ չա­րե­ցին, ա­պա ստիպ­ված եմ լի­նե­լու նրա ու ման­կա­վար­ժա­կա­նի հար­ցով, որ­տեղ, ըստ ո­րոշ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, հա­յաս­տա­նյան մա­սոն­նե­րը վա­ղուց ի­րենց որջն են ստեղ­ծել, լր­ջո­րեն զբաղ­վել:

Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Աղբյուր՝ Irates.am