Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Յիշեսցուք ի գիշերի

Երգ Տեառն Ներսիսի Հայոց Կաթողիկոսի` ասացեալ ի պաշտաման գիշերոյ

Յիշեսցուք ի գիշերի զանուն քո, Տէ'ր,

Բղխեսցեն սիրտք մեր զբան բարի, եւ լեզուք մեր պատմեսցեն զգործս երկնաւոր թագաւորիդ։

Ի մէջ գիշերի յարուցեալ խոստովանեսցուք զքեզ, Տէ'ր։

Զաղօթս մեր տացուք քեզ, Տէ'ր, ի գաւիթս քո` ի մէջ Նոր Երուսաղեմի։

Ի գիշերի համբարձցուք զձեռս մեր սրբութեամբ առ քեզ, Տէ'ր։

Ի ձայն գոհութեան, ամենա'յն հոգիք, օրհնեցէ'ք զՏէր։


Զարթի'ք, փա'ռք իմ, զարթի'ք. եւ ես զարթեայց առաւօտուց. ալէլուիա։

Զարթի'ք ընդ զուարթունս, մանկո'ւնք Վերինն Սիոնի. ալէլուիա։

Զարթի'ք, որդի'ք լուսոյ, ի յօրհնութիւն Հօրն լուսոյ. ալէլուիա։

Զարթի'ք, փրկեա'լք արեամբ, եւ տուք զփառս Փրկողին. ալէլուիա։

Զարթի'ք, նո'ր ժողովուրդք, նոր երգս առեալ Նորոգողին. ալէլուիա։

Զարթի'ք, հարսո'ւնք, հոգւով սպասեալք գալոյ սուրբ Փեսային. ալէլուիա։

Զարթի'ք, վառեա'լք լուսով ըստ իմաստուն սուրբ կուսանացն. ալէլուիա։

Զարթիք, պատրաստեցէ'ք իւղ լապտերաց` զջերմ արտասուս. ալէլուիա։

Զարթի'ք եւ մի' ննջէք, նման յիմար կուսից նիրհէք. ալէլուիա։

Զարթի'ք, երկիրպագցուք եւ արտասուօք զայս ասասցուք. ալէլուիա։


Զարթի'ր, ընդէ՞ր ննջես. Տէ'ր, մի' մերժեր զմեզ իսպառ։

Արի', Տէ'ր, օգնեա' մեզ. տացուք անուանդ քում զփառս։

Այժմ եւ յաւէտ Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն։


Զարթուցեալքս ի զբաղմանէ գիշերային հանգստենէ։

Շնորհեսցէ մեզ մարդասէր Տէր մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս Եկեղեցւոյ:

Ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք ի յաղօթս:

Եկեալ խոստովանեսցուք զյանցանս։եւ

Եւ գտցուք ի Քրիստոսէ զքաւութին եւ զմեծ զողորմութին:

Աղբյուր՝ Ժամագիրք