Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ այս պատուիրաններից, փոքրերից անգամ, մի բան ջնջի եւ մարդկանց այդպէս ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ փոքր պիտի համարուի. իսկ ով կատարի եւ ուսուցանի, երկնքի արքայութեան մէջ նա մեծ պիտի համարուի» (Մատթեոս 5:19)

Կոմիտաս․ «Հավիկ մի պայծառ տեսի»

Հաւիկ մի պայծառ տեսի աննման, ի յայն խաչափայտին վերայ աննման, աննմանիդ ով նման, դու նման:
Զթեւս արծաթափայլս ունէր աննման, արեգական շողոյն նման աննման, աննմանիդ ով նման դու նման:
Զձայնիկն ողորմուկ ածէր աննման, գաբրիէլեան փողոյն նման աննման,աննմաննիդ ով նման, դու նման:
Զաչերն արտասուօք լնոյր աննման, առաւօտեան ցօղոյն նման, աննման: