Այսպէս է ասում Տէրը. «Ճիշտ այնպէս, ինչպէս ողկոյզների մէջ մի ճութ է գտնւում, եւ ասում են՝ “Մի՛ փչացրու դա, որովհետեւ Տիրոջ օրհնութիւնը կայ դրա մէջ”, այնպէս էլ ես նոյն կերպ պիտի վարուեմ իմ ծառայի համար. յանուն նրա չեմ կործանելու բոլորին» (Եսայի 65:8)

Զկնի ասի աղօթքս

Զքէն գոհանամք, Տէ'ր Աստուած մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ
խաղաղութեամբ եւ զարթուցեալ` ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն
ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ քում սրբոյ: Տո'ւր մեզ, Տէ'ր, աղաչե'մք զքեզ,
զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ զամենայն ժամանակս կենաց
պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւ քո ամրացո' եւ պահեա': Որպէս զի,
զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս,
ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ
շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ
որում քեզ` Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

ԺԱՄԱԳԻՐՔ