Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Զկնի ասի աղօթքս

Զքէն գոհանամք, Տէ'ր Աստուած մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ
խաղաղութեամբ եւ զարթուցեալ` ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն
ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ քում սրբոյ: Տո'ւր մեզ, Տէ'ր, աղաչե'մք զքեզ,
զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ զամենայն ժամանակս կենաց
պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւ քո ամրացո' եւ պահեա': Որպէս զի,
զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս,
ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ
շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ
որում քեզ` Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

ԺԱՄԱԳԻՐՔ