Այսպէս է ասում Տէրը. «Իմաստութեա՛մբ վարուեցէք դրսինների հետ՝ գնահատելով ժամանակը: Եւ ձեր խօսքը թող լինի միշտ լի Տիրոջ շնորհով, որպէս թէ աղով համեմուած լինի, որպէսզի դուք իմանաք, թէ ինչպէս պէտք է պատասխան տաք իւրաքանչիւրին» (Կողոսացիներ 4:5)

Զկնի ասի աղօթքս

Զքէն գոհանամք, Տէ'ր Աստուած մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ
խաղաղութեամբ եւ զարթուցեալ` ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն
ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ քում սրբոյ: Տո'ւր մեզ, Տէ'ր, աղաչե'մք զքեզ,
զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ զամենայն ժամանակս կենաց
պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւ քո ամրացո' եւ պահեա': Որպէս զի,
զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս,
ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ
շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ
որում քեզ` Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

ԺԱՄԱԳԻՐՔ