Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Լիթանիա Ս. Կուսին

Տէ՛ր ողորմեա՛, Քրիստո՛ս ողորմեա՛:
Քրիստո՛ս լո՛ւր մեզ. Քրիստո՛ս ունկն դի՛ր մեզ:
Հա՛յր երկնաւոր Աստուած, ողորմեա՛ մեզ:
Որդիդ Փրկիչ աշխարհի Աստուած, ողորմեա՛ մեզ:
Հոգիդ Սուրբ Աստուած, ողորմեա՛ մեզ:
Սուրբ Երրորդութիւն՝ մի Աստուած, ողորմեա՛ մեզ:

Սրբուհի Մարիամ, աղօթեա՛ վասն մեր
Սուրբ Աստուածածին, “–“
Սուրբ Կոյս կուսանաց, “–“
Մայր Քրիստոսի, “–“
Մայր Աստուածային շնորհաց, “–“
Մայր մաքրութեան, “–“
Մայր զգաստութեան, “–“
Մայր անարատ, “–“
Մայր անբիծ, “–“
Մայր սիրելի, “–“
Մայր սքանչելի, “–“
Մայր բարի խորհրդոյ, “–“
Մայր Արարչին, “–“
Մայր Փրկչին, “–“
Մայր Եկեղեցւոյ, “–“
Կոյս իմաստուն, “–“
Կոյս գերյարգոյ, “–“
Կոյս գերահռչակ, “–“
Կոյս հզօր, “–“
Կոյս բարեգութ, “–“
Կոյս հաւատարիմ, “–“
Հայելի արդարութեան, “–“
Աթոռ իմաստութեան, “–“
Պատճառ մերոյ խնդութեան, “–“
Անօթ հոգեւորական, “–“
Անօթ պատուելի, “–“
Անօթ ընտիր եռանդեան, “–“
Վարդ խորհրդական, “–“
Աշտարակ փղոսկրեայ, “–“
Աշտարակ Դաւթեան, “–“
Տուն ոսկեղէն, “–“
Տապանակ ուխտի, “–“
Դուռն երկնից, “–“
Աստղ առաւօտեան, “–“
Առողջութիւն հիւանդաց, “–“
Ապաստան մեղաւորաց, “–“
Մխիթարիչ վշտացելոց, “–“
Օգնական քրիստոնէից, “–“
Թագուհի հրեշտակաց, “–“
Թագուհի նահապետաց, “–“
Թագուհի մարգարէից, “–“
Թագուհի առաքելոց, “–“
Թագուհի մարտիրոսաց, “–“
Թագուհի խոստովանողաց, “–“
Թագուհի կուսանաց, “–“
Թագուհի ամենայն սրբոց, “–“
Թագուհի անարատ յղացեալ, “–“
Թագուհի փոխեալ յերկինս, “–“
Թագուհի սուրբ վարդարանի, “–“
Թագուհի խաղաղութեան, “–“

Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի
- խնայեա՛ ի մեզ, Տէր:
Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի
- լո՛ւր մեզ, Տէր:
Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի,
- ողորմեա՛ մեզ, Տէր:
Յիսուս, լո՛ւր մեզ. Քրիստո՛ս, ո՛ւնկն դիր մեզ:

Աստուած անճառելի ողորմութեան, որ ոչ միայն մարդ, այլ եւ Որդի մարդոյ լինել հաճեցար եւ ծնանելով ի կուսէն զմայր յերկրի ստացար, որ զԱստուած ունէիր Հայր ի յերկինս, տուր մեզ աղաչեմք զյիշատակ նորա յօժարութեամբ կատարեալ, զմայրութիւն նորա գերագոյն յարգանօք պատուել, գերազանց վսեմութեան նորա զմեզ խոնարհութեամբ հպատակել, որ զքեզ Հոգւով Սրբով յղացաւ, զքեզ կուսութեամբ ծնաւ եւ զքեզ յերկրի ինքեան հնազանդ կալաւ, զսէրդ մեր Յիսուս Քրիստոս, որ կենդանի եւ թագաւորես ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ ի յաւիտեանս: Ամէն

Աղբյուր՝ ԱՂՈԹԱՐԱՆ