Այսպէս է ասում Տէրը. «Այս եմ ձեզ պատուիրում. որ սիրէք միմեանց: Եթէ աշխարհը ձեզ ատում է, իմացէ՛ք, որ նախ ինձ է ատել: Եթէ այս աշխարհից լինէիք, աշխարհն արդէն, որպէս իրենը, ձեզ սիրած կլինէր. բայց որովհետեւ այս աշխարհից չէք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարհից, դրա համար աշխարհը ձեզ ատում

Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Տիրուհւոյն

Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Տիրուհւոյն

Բան Ձ

Եւ արդ, ի վերայ այսքանեաց յուսահատութեանց
Եւ ահարկու սրտաբեկութեանց,
Պակուցանողական սաստկութեանց աստուածային
բարկութեանց,
Տագնապեալ ոգւով թախծութեան իսպառ,
Աղաչեմ զքեզ, Սուրբ Աստուածածին,
Հրեշտակ ի մարդկանէ, մարմնատեսիլ քերովբէ,
երկնաւոր արքայուհի,
Անխառն իբրև զաւդ, մաքուր որպէս լոյս,
Անշաղախ՝ ըստ նմանութեան պատկերի արուսեկին
բարձրութեան,
Գերազանց, քան զբնակութիւն անկոխելին սրբութեանց,
Երանաւոր խոստմանն տեղի, եդեմ շնչական,
Ծառ կենացն անմահից՝ բոցեղէն սրովն պարունակեալ,
Ի բարձրեալն Հաւրէ զաւրացեալ եւ հովանացեալ,
Հանգստեամբ Հոգւոյն հանդերձեալ եւ մաքրագործեալ,
Բնակութեամբ Որդւոյն յարդարեալ եւ տաղավարեալ,
Միածինն՝ Հաւր եւ քեզ՝ անդրանիկ,
Որդի քո՝ ծննդեամբ եւ Տէր՝ արարչութեամբ,
Ընդ անաղտ մաքրութեանդ՝ եւ անբիծ բարի,
Ընդ անարատ սրբութեանց՝ եւ խնամակալ բարեխաւս։
Ընկա՜լ զմաղթանս այսր աղերսանաց քում դաւանողիս
Եվ մատո ընծայեա՝ ընդ սմին խառնեալ
Զբանն իմ նախնի մեծիդ ներբողի ի քոյդ պաղատանս։
Հիւսեա միացո զմեղուցելոյս դառն հեծութիւն
Ընդ քումդ երջանիկ եւ խնկաւորեալ հայցուածոց,
Տունկդ կենաց պտղոյն աւրհնութեան,
Զի ի քէն միշտ աւգնեալ եւ բարեգործեալ
Եւ ի մաքրական քո ծնելութիւնդ ապաւինեալ
եւ լուսաւորեալ՝
Կեցից Քրիստոսի՝ Որդւոյ քո եւ Տեառն։

Աւրհնեալդ միայն ի շրթունս անբիծ լեզուաց երջանկաց։
Ահա կաթիլ մի կաթին քումդ կուսութեան,
Յանձն իմ անձրևեալ, կենաց ինձ զաւրէ,
Մայրդ բարձրելոյ Տեառն Յիսուսի՝
Արարչին երկնի եւ բնաւին երկրի,
Զոր անճառապէս ծնար բովանդակ մարմնովն
եւ համայն Աստուածութեամբն,
Որ փառաւորեալն է ընդ Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ՝
Էութեամբ եւ անքննութեամբ մերոյին
բնութեամբս միացելով,
Ամենայն եւ յամենայնում, մի յԵրրորդութենէն։
Նմա փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից։
Ամէն։

Կատարում՝ Իզաբել Բայրակդարյանի