Այսպէս է ասում Տէրը. «Իսկ ով ցանկանում է բազմահմուտ լինել, թող նա տենչայ իմաստութիւն, որ գիտէ անցեալը եւ կռահում է գալիքը, հասկանում է թէ՛ խօսքի իմաստները եւ թէ՛ առակների մեկնութիւնը, կանխապէս ճանաչում է թէ՛ նախանշանները, թէ զարմանահրաշ բաները եւ թէ՛ ժամ ու ժամանակների ելքերը

Ներսես Շնորհալի. Տաղ աւետեաց

Բարբառ աւետեաց ձայնիւ․
Գաբրիէլ գոչէր սըրբուհւոյն.
Առ քեզ առաքիմ, մաքուր,
Պատրաստել տեղի տէրունւոյն:
Նըւագ ցընծութեան երգեմք.
Ուրա՚խ լեր, բերկրեալդ, տէր ընդ քեզ:
Նորոգի երկիրըս այսօր
Յառաջին մեղաց հնութենէն,
Երկինք երկնայնովք հանդերձ
Ընդ մարդկան տան փառք ի բարձունս.
Րամեալ միանան սիրով
Հաշտութեան հօր ընդ արարածս:
Սարսեալ յողջունէն սուրբ կոյսն՝
Հաստատէր բանիւ հրեշտակին,
Ի տուն Զաքարեայ երթայր
Ի յողջոյն Եղիսաբեթին:
Սիրով զլուր բանին լըւեալ,
Եւ խայտայր ձայնն յորովայնին.
Ի բերան ծերոյ ամլոյն
Օրհնութիւն տայր պըտղոյ կուսին:
Երգեմք ընդ մեծին ի ծնունդս
Փըրկողիդ փառք և զօրութիւն: