Այսպէս է ասում Տէրը. «Հարստութիւնը չի օգնի բարկութեան օրը, բայց արդարութիւնը կը փրկի մահից։ Արդարը մեռնում է եւ մեծ ափսոսանք թողնում,ամբարիշտների կորուստը պիտի լինի բիրտ ու անարգ» (Առակներ 11:4)

Նոր սքանչելիք

Նոր սքանչելիք այսօր տեսանեմք յաշխարհի ի մէջ հողեղինաց. արարածք Արարչին սպանութեան խորհին զխորհուրդ: Որ բանիւն Իւրով զերկինս եւ զերկիրս հաստատեաց՝ յոչնչէ գոյացուցեալ, վաճառի այսօր դիւրագին ընդ երեսուն արծաթոյ: Ով Յուդաս արտասուելի երկնաւոր Վարդապետին սպանութեան խորհի զխորհուրդ՝ մատնելով անօրինաց, զի խաչեսցի ի մէջ երկրի:Աւագ Հինգշաբթի Օրհնութիւն Մեծի հինգշաբաթի աւուրն գձ. (Օրհ. Աւագ Եշ. գձ.) Վերաձգողն երկնից՝ մշտնջենաւոր Հօր Որդին, ներգործեալ իմովս ի վեր քան զհրաշս, ծառայի առեալ զկերպ անկողոպտելի Աստուածութեամբն: Բանին զմաքրեցելոցն ջրով զոտս լուանայ, զի զխոնարհութիւն ի նոսա տպաւորեսցէ՝ Երրորդութեանն գոլ օթեւան։ Բաշխէ զմարմին Իւր եւ զարիւն՝ նոր ուխտ անուանեալ եւ յիշատակ կամաւոր մահուանն, մերձեցելոցս ի Նա սրբութեամբ։ 

Համբարձի շարական (Մնկ. Հմբ. Աւագ Դշ. գձ.)

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք