Այսպէս է ասում Տէրը. «Արդարը պիտի խոյս տայ որսացողներից, իսկ նրա փոխարէն ամբարիշտը պիտի մատնուի կորստի» (Առակներ 11:8)

Պատ­րան­քի որ­դի­նե­րը

Այ­սօր «քրիս­տո­նյա» և «քրիս­տո­նեու­թյուն» բա­ռերն ըն­դա­մե­նը բա­ռեր են մարդ­կու­թյան բա­ռա­պա­շա­րում և օ­րե­ցօր ա­վե­լի ու ա­վե­լի բա­ցա­սա­կան շեշ­տադր­վող բա­ռեր, քրիս­տո­նյա­նե­րը և քրիս­տո­նեու­թյու­նը` իբրև ի­րա­կա­նու­թյուն, թյու­րըմբ­ռն­վում են կամ մերժ­վում:

Զար­մա­նա­լիո­րեն այդ­պես էր նաև քրիս­տո­նեու­թյան ար­շա­լույ­սին և ա­ռա­ջին քրիս­տո­նյա­նե­րի մկր­տու­թյան պա­հին:
Ո­չինչ գրե­թե չի փոխ­վել դա­րեր ի վեր մի՛ պատ­ճա­ռով. քրիս­տո­նեու­թյու­նը չս­տեղծ­վեց աշ­խար­հին զար­մաց­նե­լու կամ գո­հաց­նե­լու հա­մար: Նրանք, ով­քեր հաս­կա­նում են, թե ինչ է քրիս­տո­նեու­թյու­նը, շատ ա­վե­լի սա­կա­վա­թիվ են, քան կա­րող է թվալ: «Խա­չը հա­նիր» ա­ղա­ղա­կը ար­ձա­գան­քում է նաև մեր օ­րե­րում` հն­չեց­վե­լով աշ­խար­հը սի­րող և աշ­խար­հի կող­մից սիր­ված, բայց Քրիս­տո­սին մեր­ժող ու Նրա կող­մից մերժ­ված ան­ձանց կող­մից:

Աշ­խար­հահռ­չակ «Բիթլզ» անգ­լիա­կան ռոք քա­ռյա­կի ան­դամ­նե­րից Ջոն Լե­նո­նը, որ շա­տե­րի հա­մար կուռք է նաև այ­սօր, ա­մե­րի­կյան մի ամ­սագ­րին տված հար­ցազ­րույ­ցի ժա­մա­նակ ա­սաց. «Քրիս­տո­նեու­թյու­նը կվեր­ջա­նա, կչք­վի: Այդ մա­սին ես ոչ մի կաս­կած ան­գամ չու­նեմ: Ես ուղ­ղա­կի դրա­նում վս­տահ եմ: Հի­սուս լավ մարդ էր, բայց նրա ուս­մունք­նե­րը շատ պար­զու­նակ էին: Այ­սօր մենք նրա­նից ա­վե­լի հան­րա­ճա­նաչ ենք» (1966 թ.): Այս խոս­քե­րից կարճ ժա­մա­նակ անց Լե­նո­նը սպան­վեց ատր­ճա­նա­կի վեց կրա­կո­ցից:

Տանկ­րե­դո Նևե­սը (Բրա­զի­լիա­յի նա­խա­գահ) նա­խա­գա­հա­կան քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քում ա­սաց, որ ե­թե իր կու­սակ­ցու­թյու­նից 500 000 ձայն ստա­նա, ա­պա նույ­նիսկ Աստ­ված չի կա­րող ի­րեն հե­ռաց­նել նա­խա­գա­հա­կան ա­թո­ռից:
Ան­շուշտ, նա ստա­ցավ ի­րեն հար­կա­վոր ձայ­նե­րը, բայց նա­խա­գահ դառ­նա­լուց մեկ օր ա­ռաջ հի­վան­դա­ցավ, ո­րից կարճ ժա­մա­նակ անց մա­հա­ցավ:

«Տի­տա­նի­կը» կա­ռու­ցող վար­պե­տին նա­վի կա­ռու­ցու­մից հե­տո մի լրագ­րող հարց­րեց, թե որ­քան ա­պա­հով է նա­վը:

Վար­պե­տը հեգ­նա­կան ժպի­տով պա­տաս­խա­նեց. «Նույ­նիսկ Աստ­ված չի կա­րող խոր­տա­կել այս նա­վը»:
«Տի­տա­նի­կի» վախ­ճա­նը բո­լորս գի­տենք:

Հան­րա­հայտ դե­րա­սա­նու­հի Մե­րի­լին Մոն­րո­յին մի ե­լույ­թից հե­տո այ­ցե­լեց Բիլ­լի Գրե­հե­մը և ա­սաց, որ Աստ­ծո Հո­գին է ի­րեն ու­ղար­կել` քա­րո­զե­լու դե­րա­սա­նու­հուն: Քա­րոզ­չին լսե­լուց հե­տո Մոն­րոն ա­սաց. «Ես քո Հի­սու­սի կա­րի­քը չու­նեմ»: Մեկ շա­բաթ անց նրա դին գտան սե­փա­կան բնա­կա­րա­նում:

AC/DC խմ­բի նախ­կին վո­կա­լիստ Բոն Սկոթն իր 1979 թ. մի եր­գում ա­սում էր. «Ինձ մի կանգ­նեց­րեք, ես վար եմ իջ­նում մինչև վերջ, իջ­նում եմ դե­պի դժոխք տա­նող պո­ղո­տա­յով»: 1980 թ. փետր­վա­րի 19-ին նրան գտան մա­հա­ցած. նա խեղդ­վել էր իր փս­խու­քից:

Քրիս­տին Հեուի­թը (ջա­մայ­կա­ցի լրագ­րող և հա­ղոր­դա­վար) մի ա­ռի­թով ա­սաց, որ Աստ­վա­ծա­շունչն աշ­խար­հի ա­մե­նա­վատ գիրքն է: 2006 թ. նրա դին գտան սար­սա­փե­լի վի­ճա­կում. նա այր­վել էր իր մո­տո­ցիկ­լե­տի վրա:

2005 թ. Բրա­զի­լիա­յի Կամ­պի­նաս քա­ղա­քում մի խումբ ըն­կեր­ներ հար­բած վի­ճա­կում գնա­ցին` վերց­նե­լու ի­րենց ըն­կե­րու­հի­նե­րից մե­կին: Մայ­րը աղջ­կան ճա­նա­պար­հեց մինչև մե­քե­նան, և, մտա­հոգ­վե­լով նրա ըն­կեր­նե­րի հար­բած վի­ճա­կով, բռ­նեց ար­դեն մե­քե­նա­յում տե­ղա­վոր­ված աղջ­կա ձեռքն ու ա­սաց. «Աստ­ված քեզ հետ, աղ­ջիկս, թող նա պահ­պա­նի քեզ»: Աղ­ջի­կը պա­տաս­խա­նեց. «Ե­թե կա­րող է, թող տե­ղա­վոր­վի բեռ­նախ­ցի­կում, այս­տեղ էլ տեղ չկա»: Մի քա­նի ժամ անց լու­րեր հա­սան, որ մե­քե­նան վթա­րի է են­թարկ­վել, և բո­լոր ուղևոր­նե­րը մա­հա­ցել են: Ավ­տո­մե­քե­նան այն­պես էր ջախ­ջախ­վել, որ մեծ դժ­վա­րու­թյամբ հա­ջող­վեց պար­զել մակ­նի­շը, իսկ բեռ­նախ­ցի­կը զար­մա­նա­լիո­րեն անվ­նաս էր: Ոս­տի­կա­նու­թյունն ա­սաց, որ անհ­նար էր, որ բեռ­նախ­ցիկն անվ­նաս մնար: Նրանք մե­ծա­պես զար­մա­ցան` տես­նե­լով, որ բեռ­նախ­ցի­կում դր­ված ձվե­րից և ոչ մե­կը չէր կոտր­վել:

Կա­զու­զան (բրա­զի­լա­ցի կոմ­պո­զի­տոր, եր­գիչ և բա­նաս­տեղծ) Ռիո դե Ժա­նեյ­րո­յի իր ե­լույթ­նե­րից մե­կից հե­տո սի­գա­րե­տի ծու­խը դե­պի վեր փչեց ու ա­սաց. «Այս մեկն էլ քեզ, Աստ­ված»: Նա մա­հա­ցավ 32 տա­րե­կան հա­սա­կում թո­քի քաղց­կե­ղից, սար­սա­փե­լի պայ­ման­նե­րում:

Այ­սօր ևս այս կար­գի մար­դիկ են մարդ­կա­յին գոր­ծու­նեու­թյան տար­բեր ո­լորտ­նե­րում, երկ­րի ղե­կա­վար­նե­րից, գի­տու­թյու­նից մինչև շոու բիզ­նես, կար­ծիք ձևա­վո­րում Ճշ­մա­րիտ Աստ­ծո և Նրա հան­դեպ հա­վա­տի անհ­րա­ժեշ­տու­թյան հան­դեպ: Քրիս­տո­սին ճա­նա­չող ու մեր­ժող մար­դիկ շատ ա­վե­լի դա­ժան պատ­ժի կար­ժա­նա­նան, քան մար­դիկ, որ Նրան չճա­նա­չած մե­ռան:

Տեր Ա­հա­րոն քա­հա­նա ՄԵԼ­ՔՈՒ­ՄՅԱՆ
Գո­րի­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նի հոգևոր հո­վիվ

Աղբյուր՝ Irates.am