Այսպէս է ասում Տէրը. «Բայց զօրաւորների նկատմամբ աւելի խիստ քննութիւն պիտի լինի: Արդ, ձեզ են ուղղուած իմ խօսքերը, ո՛վ բռնակալներ, որպէսզի իմաստութիւն սովորէք եւ չսխալուէք» (Իմաստ. Սողոմոնի 6:9-10)

Սահակ Պարթև. Պարգևատուն ամենեցուն

Պարգևատուն ամենեցուն
Այսօր խնդրի պարգևս ի Պիղատոսէ.
Եւ արկողն զլոյս որպէս զօթոց՝
Հաւանի պատիլ ի Յովսէփայ։
Կենդանատուն ամենեցուն
Այսօր դնի ի նոր գերեզմանի
Եւ գանձն անմահութեան
Կնքի մատանեաւ քահանայից։
Արարածոց փրկութիւն Քրիստոս
Այսօր եդաւ ի նորափոր վիմի.
զՈր օրհնեն զօրք երկնից երգով,
Պահպանի ի զինուորացն:

Կենդանին յաւիտենից Քրիստոս
Այսօր խնդրի որպէս մեռեալ ի Պիղատոսէ.
Եւ մերկութեան ծածկոյթն Ադամայ
Յանձն առնու պատիլ ի Յովսեփայ:
Անմահութեանց տուող Քրիստոս
Այսօր ի հող մահու խոնարհեցաւ.
Եւ Բնակեալն ի լոյս անմատոյց
Թաղեցաւ մարմնով ի սիրտ երկրի:
Արեգակն արդարութեան Քրիստոս
Այսօր եդաւ ի գբի ստուերականի.
Եւ փառացն Հօր Ճառագայթ
Ծածկեցաւ վիմով ի մէջ երկրի:

Կուսածին մարմնով Քրիստոս
Այսօր դնի ի կոյս գերեզմանի.
Եւ Լուծիչն երկանց դժոխոց
Մատանեաւ կնքի քահանայիցն:
Արթուն բնութեամբ Արարիչն
Ամենեցուն այսօր ննջէ ի մէջ մահացելոց.
Որ պահէն զԻսրայէլ,
Անքուն պահպանի ի զինուորացն:

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք