Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Սահակ Պարթև. Պարգևատուն ամենեցուն

Պարգևատուն ամենեցուն
Այսօր խնդրի պարգևս ի Պիղատոսէ.
Եւ արկողն զլոյս որպէս զօթոց՝
Հաւանի պատիլ ի Յովսէփայ։
Կենդանատուն ամենեցուն
Այսօր դնի ի նոր գերեզմանի
Եւ գանձն անմահութեան
Կնքի մատանեաւ քահանայից։
Արարածոց փրկութիւն Քրիստոս
Այսօր եդաւ ի նորափոր վիմի.
զՈր օրհնեն զօրք երկնից երգով,
Պահպանի ի զինուորացն:

Կենդանին յաւիտենից Քրիստոս
Այսօր խնդրի որպէս մեռեալ ի Պիղատոսէ.
Եւ մերկութեան ծածկոյթն Ադամայ
Յանձն առնու պատիլ ի Յովսեփայ:
Անմահութեանց տուող Քրիստոս
Այսօր ի հող մահու խոնարհեցաւ.
Եւ Բնակեալն ի լոյս անմատոյց
Թաղեցաւ մարմնով ի սիրտ երկրի:
Արեգակն արդարութեան Քրիստոս
Այսօր եդաւ ի գբի ստուերականի.
Եւ փառացն Հօր Ճառագայթ
Ծածկեցաւ վիմով ի մէջ երկրի:

Կուսածին մարմնով Քրիստոս
Այսօր դնի ի կոյս գերեզմանի.
Եւ Լուծիչն երկանց դժոխոց
Մատանեաւ կնքի քահանայիցն:
Արթուն բնութեամբ Արարիչն
Ամենեցուն այսօր ննջէ ի մէջ մահացելոց.
Որ պահէն զԻսրայէլ,
Անքուն պահպանի ի զինուորացն:

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք