Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Զարթուցեալքս ամենեքեան

Քարոզ

Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ սփոփանս տկարութեան մերում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի նորա եւ գոհացարուք զնմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ վասն իրաւանց եւ արդարութեան նորա, որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն իւրով եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք, այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց, համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան, հաւատով խնդրեսցուք ի նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց` խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ: Որպէս զի, ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ սրբոց, շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց նորա յայսմ աշխարհիս եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն, զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած` Յիսուս Քրիստոս. Տէր մեր, կեցո եւ ողորմեա':

Կեցո, Տէ'ր:

Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Շնորհեա', Տէ'ր:

Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Շնորհեա', Տէ'ր:

Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Շնորհեա', Տէ'ր:

Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Շնորհեա', Տէ'ր:

Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:

Տէ'ր, ողորմեա':

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:

Քեզ` Տեառնդ, յանձն եղիցուք:

Ողորմեա'ց մեզ, Տէ'ր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում: Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ`

Տէ'ր, ողորմեա', Տէ'ր, ողորմեա', Տէ'ր, ողորմեա':


Եւ ասի Տէ'ր, ողորմեա' ըստ պատշաճի աւուրն. ի կիւրակէս եւ ի տօնս տէրունականս` երեք Տէ'ր, ողորմեա', իսկ ի տօնս սրբոց` յիսուն Տէ'ր, ողորմեա', եւ յաւուրս պահոց` հարիւր Տէ'ր, ողորմեա':

Գիշերային Ժամ

Ժամագիրք