Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Աղոթք Սուրբ Պատարագէն

Գոհանամք զքէն, Քրիստոս թագաւոր, որ պարգեւեցեր մեզ կենդանութիւն կենարար
Մարմնով եւ Արեամբ քով սրբով. շնորհեա զքաւութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն։ Ալէլուիա։
Գոհանամք զքէն, Հոգիդ ճշմարիտ, որ նորոգեցեր սուրբ զԵկեղեցի. անարատ պահեա
հաւատով Երրորդութեանդ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։ Ալէլուիա։
Գոհանամք զքէն, Քրիստոս Աստուած մեր, որ զայսպիսի ճաշակումն բարութեան շնորհեցեր
մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան։ Սովիմբ պահեա զմեզ սուրբս եւ անարատս, բնակեալ զմեօք
քո աստւածային խնամօքդ։
Հովուեա զմեզ յանդաստանի կամաց քոց սրբոց եւ բարեսիրաց, որով ամրացեալք յամենայն
բանսարկուին ընդդիմութեանց, քում եւեթ արժանի եղիցուք լսել ձայնի. եւ քեզ միայնոյ
քաջայաղթ եւ ճշմարիտ հովուիդ հետեւիլ, եւ առ ի քէն ընդունիլ զպատրաստեալ տեղի
յարքայութեանդ երկնից. Աստուած մեր եւ Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, որ ես
օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Անքնին, անհաս, երրեակ ինքնութեանդ, հաստիչ, ընդունող, եւ անբաժանելի միասնական
Սուրբ Երրորդութեանդ, վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն։