Այսպէս է ասում Տէրը. Տիրոջ ու մարդկանց առջեւ խորհի՛ր բարու մասին: Ամբողջ սրտով յոյսդ դի՛ր Աստծու վրա եւ մի՛ հպարտացիր քո իմաստութեամբ: ԱՌԱԿՆԵՐ 3:4,5

Շնորհեա՛ եւ մեզ, Տէ՛ր, անխռով խաղաղութեամբ զգիշերս անցուցանել

Տէ՛ր բարերար, որ մեծաւ գթութեամբ Քով պատրաստեցեր զյաւիտենական հանգիստն առաքինութեամբ աշխատելոցն եւ կոչեցեր առ Քեզ քաղցր ձայնիւ զծանրաբեռնեալսն եւ զտաժանեալսն մեղօք՝ հանգիստ նոցա խոստանալով, շնորհեա՛ եւ մեզ, Տէ՛ր, անխռով խաղաղութեամբ զգիշերս անցուցանել եւ ի ծանրութենէ մեղաց զաշխատեալքս ապահովեա՛ ողորմութեամբ Քով. եւ արժանաւորեա՛ մշտնջենաւոր հանգստեանն ընդ ամենայն սուրբս Քո: Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՔեզ ընդ Հօր եւ Ամենասուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:

Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Պարգեւատո՛ւ բարեաց եւ աղբի՛ւր խաղաղութեան, Տէր Աստուա՛ծ մեր, յամենայն սատանայական խռովութեանց խաղաղացո՛ զմիտս մեր եւ զխորհուրդս ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի. որպէս զի առաջնորդեալք յանցաւոր կենցաղոյս՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով՝ փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: