Շաբաթ, 3 Դեկտեմբերի, 2022

Այսպէս է ասում Տէրը.
«Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն:
Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես
Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Եկեղեցին հայկական

Մեկնություն Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի(3:19)

19. Որով և ոգւոցն որ էին ՚ի բանտին, երթեալ քարոզեա՛ց։ Որով և գնաց-քարոզեց բանտում եղած այն հոգիներին։ Իսկ առաքյալն այնուհետ մահվան վրա Աստծու ներգործության մասին է խոսում, ըստ...

Կարդալ

Մեկնություն Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի(3:18)

18. Զի և Քրիստոս մի անգամ վասն մեղաց ՚ի վե֊րայ ձե՛ր մեռաւ, արդարն ՚ի վերայ անարդարոց. զի զձեզ մերձեցուսցէ՛ առ Աստուած. զի թէպէտ և մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի՛ է հոգւով։ Արդարև, ձեզ համար մեղքերի պատճառով մեկ անգամ մեռավ և Ինքը Քրիստոս՝ Արդարը՝ անարդարների համար, որպեսզի ձեզ մոտեցնի Աստծուն....

Կարդալ

Մեկնություն Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի(3:17)

17. Զի լա՛ւ է բարեգործաց, եթէ կամիցին ըստ Աստուծոյ կամացն չարչարել՝ քան չարագործացն։ Որովհետև ավելի լավ է բարեգործություն անելով չարչարվել, եթե այդ է Աստծու կամքը, քան չարիք գործել: Երանելի առաքյալը որքան...

Կարդալ

Մեկնություն Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի(3:15, 16)

15. Պատրա՛ստք իցէք տալ պատասխանի ամենայնի որ խնդրիցէ զբա՛նն՝ որ է վասն յուսոյն ձերոյ։ Պատրա՛ստ եղեք պատասխան տալու ամեն մարդու, որ կհարցնի ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը: 16. Այլ հեզութեամբ և երկիւղիւ ունիցի՛ք բարս քաղցո՛ւնս. զի որով չարախօսիցեն զձէնջ՝ (մարդիկ) յամօ՛թ լիցին, որք բամբասեն զձեր բարւոք գնացս ՚ի Քրիստոս։ Հեզությամբ և երկյուղածությամբ քաղցրաբարո...

Կարդալ

Մեկնություն Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի(3:12-14)

12․ Զի աչք Տեառն ՚ի վերայ արդարոց, և ականջք նորա յաղօթս նոցա. երե՛սք Տեառն ՚ի վերայ չարագործաց։ Որովհետև Տիրոջ աչքը արդարների վրա է, և Նրա ականջները բաց՝ նրանց աղոթքին. բայց Տիրոջ երեսը չարագործների դեմ է»։ 13․ Եւ ո՞ իցէ որ չարչարիցէ զձեզ, եթէ դուք բարւոյն նախանձաւորք լինիցիք։ Եվ...

Կարդալ

Մեկնություն Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի(3:9-11)

9. Մի՛ չար փոխանակ չարի հատուցանել, կամ բամբասանս ընդ բամբասանաց. այլ զնորին հակառակն՝ օրհնե՛լ, զի յա՛յս իսկ կոչեցարուք՝ զի զօրհնութիւնն ժառանգիցէք։ Չարի փոխարեն չար մի՛ հատուցեք, կամ նախատինքի փոխարեն՝ նախատինք, այլ, ընդհակառակը, օրհնեցե՛ք, որովհետև այդ բանի՛ն իսկ կոչվեցիք, որպեսզի ժառանգեք...

Կարդալ

Մեկնություն Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի(3:5-8)

5. Քանզի ա՛յսպէս երբեմն և կանայք որ յուսացեալ էին յԱստուած, զարդարէին զանձինս հնազանդե՛լ իւրեանց արանց։ Մի ժամանակ այսպե՛ս էին իրենք իրենց զարդարում Աստծո վրա հույս դրած կանայք, որոնք հնազանդվում էին իրենց մարդկանց: 6. Որ֊պէս և Սարրայ՝ զի հնազա՛նդ էր Աբրահամու. և տէ՛ր իւր կոչէր զնա. որոյ եղերուքն դուք որդի՛ք. բարեգո՛րծք էին, և ո՛չ կասկածէին՝ և ո՛չ ՚ի միոջէ ինչ երկիւղէ։ Այդպես էր Սառան, որը հնազանդ էր Աբրահամին և նրան իր տերն էր կոչում, և դուք նրա զավակները եղաք. նրանք բարեգործ էին ու չէին սարսափում և ո՛չ մի բանից: 7. Սոյնպէս և արք իմաստութեա՛մբ բնակեսցեն ընդ նոսա. իբրև տկա՛ր անօթոյ առնիցեն պատիւ կանանց և իբրև ժառանգակցա՛ց շնորհացն կենաց. զի մի՛ խափան լիցին աղօթիցն ձերոց։ Նույնպես և տղամարդիկ թող իմաստությա՛մբ ապրեն իրենց կանանց հետ, պատվեն նրանց, իբրև դյուրաբեկ անոթի,...

Կարդալ
Page 1 of 17 1 2 17